Za zdravé životní prostředí, energetickou bezpečnost a prosperitu.
Proti klimatickému alarmismu, energetické závislosti a sebezničení

Green Deal v podání EU nepřinese z hlediska celkového objemu globálních emisí žádné zásadní výsledky. To, co Evropa draze omezí, se vyprodukuje v jiných částech světa. Pozitivní přínos GD ve vztahu ke klimatu bude blízký nule. Naopak náklady opatření GD budou obrovské a budou mít potenciál zásadně narušit dosaženou civilizační úroveň Evropy. Proto:

  1. Požadujeme aktivní odmítnutí politik, které prostřednictvím utrácení peněz vybraných od daňových poplatníků, zadlužováním nebo omezováním svobod mají za cíl snižování tzv. uhlíkové stopy a dosahování tzv. uhlíkové neutrality. Opatření, která mají domněle bránit klimatickým změnám, není možné zahrnovat do jedné skupiny s racionálními opatřeními ve prospěch zachování zdravého životního prostředí, kam patří schopnost půdy zadržovat vodu nebo čistá voda a čistý vzduch.

Z nesporně existující klimatické změny nevyplývá nutnost proti ní bojovat. Neexistuje žádné objektivně definované klimatické optimum. Není spolehlivě kvantifikován konkrétní vliv člověkem vypouštěných skleníkových plynů na klima, obecně vliv skleníkového efektu vedle jiných efektů, ani konkrétní míra dosažitelnosti zmírnění nebo zvrácení klimatických změn při odbourání produkce skleníkových plynů.

  1. V případě neúspěchu aktivní snahy o odmítnutí dekarbonizačních politik požadujeme aktivní prosazování takových přístupů a technologií, které kromě naplnění požadavku uhlíkové neutrality nebudou představovat ohrožení energetické bezpečnosti, životního standardu obyvatel ani prosperity a konkurenceschopnosti hospodářství. V případě energetiky je tak doposud výhradním řešením vyhovující všem kritériím využití jaderných zdrojů. V případě mobility se jedná o nasazení syntetických paliv.

Alternativní technologie, které samy o sobě nejsou principiálně s to vyhovět všem požadavkům, jako jsou fotovoltaické zdroje nebo vodíková, v krajním případě lithiová elektromobilita, se musejí etablovat na základě tržních principů, nikoliv prostřednictvím umělé destrukce trhu ve prospěch jejich exkluzivity.